Fulgoraria cancellata

Fulgoraria cancellata
Item# 10526

(Kuroda & Habe, 1950)

123mm

Japan