Fulgoraria cancellata

Fulgoraria cancellata
Item# 10391

(Kuroda & Habe, 1950)

113.3mm

Japan