Fulgoraria cancellata

Fulgoraria cancellata
Item# 10392

(Kuroda & Habe, 1950)

107.2mm

Japan