Athleta rosavittora

Athleta rosavittora
Item# 10797

(Rehder, 1981)

43mm

Somalia