Athleta rosavittora

Athleta rosavittora
Item# 10270

(Rehder, 1981)

45mm

Somalia