Athleta kilburni

Athleta kilburni
Item# 10281

(Rehder, 1974)

45mm

South Africa