Athleta kilburni

Athleta kilburni
Item# 10300

(Rehder, 1974)

40mm

South Africa