Athleta epigona

Athleta epigona
Item# 10241

(Von Martens, 1904)

34mm (growth mark, but extremely rare)

Africa